Услови за кредитирање

 • Апликација и изјави (лични податоци, податоци за живеалиште и податоци за работодавач),
 • Потврда за износот на плата издадена од работодавачот на барателот
 • Условот за одобрување е апликантот да биде во
  • редовен работен однос
  • вработен на неопределено време или
  • пензионер до 72 години старост.
 • Во случај да не исполнува услови сам, кон барањето може да вклучи и кокредитобарател (максимум до два).
 • За барањето добивате одговор во рок не подолг од 1 час
Spread the love
Побарајте понудаX
Побарајте понуда